ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.nais2002.com

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.nais2002.com
2. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона /само за регистрирани потребители/ и заявка, изпратена по електронна поща.
3. "Услуги" са всички действия, осъществявани от НАЙС 2002 ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на стоки от този електронен магазин.
4. „Електронен магазин” – това е настоящият уеб сайт www.nais2002.com, който предлага чрез електронна търговия дентални   и други продукти и услуги.

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:
1.1. Собственик на електронния магазин www.nais2002.com e фирма  НАЙС 2002 ЕООД, гр. София 1309, ж.к. „Илинден“ ,бл. 134 , вх Б, ап 24 , BG130773420,  nais2002dental@gmail.com
1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български лева. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка.  Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма, с която имаме сключен договор за доставки с наложен платеж.
1.4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.
2. В съдържанието на електронния магазин www.nais2002.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на фирма ZHERMACK , ARDENT , PRIME DENTAL , PEARL DENT, BISCO , EISHENBACHER, KERR , PENTRON и др., като правата върху тези материали принадлежат на същите фирми. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на НАЙС 2002 ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уеб-сайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин www.nais2002.com единствено за персонална употреба.
3. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронен магазин www.nais2002.com става чрез неговия IP адрес.

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАЗАРУВАНЕ

1. Пазаруването чрез електронния магазин www.nais2002.com се извършва по няколко начина:
1.1 Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия за ползване.
1.2 Пазаруване без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия за ползване при всяка поръчка.
1.3 Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. Поръчка по телефона е възможна единствено за регистрирани клиенти и единствения възможен метод на заплащане на стоките е чрез наложен платеж.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин www.nais2002.com получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.
2. Потребителят има право:
2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин www.nais2002.com по реда и условията, посочени в него.
2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.
2.3. На доставка на заявения продукт и/или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.
3. Потребителят е длъжен:
3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.
3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и според европейските правила.
3.3. Да спазва интернет етиката и правилата при ползване на предоставяните от НАЙС 2002 ЕООД продукти и услуги.
3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
3.5. Да уведомява незабавно НАЙС 2002 ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
3.6. Да не извършва злоумишлени действия.
4. Електронният магазин www.nais2002.com има право:
4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай www.nais2002.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин www.nais2002.com . Те остават собственост на НАЙС 2002 ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
4.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен www.nais2002.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на НАЙС 2002 ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
4.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.
5. Електронният магазин www.nais2002.com :
5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните продукти и услуги.
5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.
5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин www.nais2002.com . Ако в резултат на ползване на електронния магазин www.nais2002.com , на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, промяната или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, достоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин www.nais2002.com .
5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин www.nais2002.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за НАЙС 2002 ЕООД.

V. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Подаване на лична информация
С цел закупуването на продукти или услуги от електронен магазин www.nais2002.com вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя.  Електронният магазин www.nais2002.com .com използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които предлага и за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти или услуги. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.
2. Електронният магазин www.nais2002.com :
2.1. Не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
2.2. Както и повечето сайтове автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси.
3. Хипервръзки
www.nais2002.com не поема никаква отговорност за съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

VI. СТОКИ

Продаваните стоки са собственост на НАЙС 2002 ЕООД. Клиентът може да поръча в сайта www.nais2002.com единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен, той бива веднага уведомен по телефона.